Gizlilik Sözleşmesi | Elysium Green Suites Hotel - 02423495151
 • +90 (242) 349 51 51- 0242 349 41 41   |   Antalya, /
  Turkish English French German Russian Arabic

BİZE ULAŞIN
+90 (242) 349 51 51- 0242 349 41 41

 • Güzeloba Mahallesi 2348 Sokak No:21 Muratpaşa / Antalya
  +90(242) 349 51 51
 • Harita
 • info@elysiumgreensuites.com

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

ANTKA İNŞAAT TARIM SAN. TİC LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, hizmet ve ürünlerimizden faydalanan misafirlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Nihayet, hazırlamış olduğumuz işbu metnin amacı sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ ?

6698 Sayılı KVKK kapsamında emredilen hususlar çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesine dayanak olan amaçlarımızı aşağıda sıralamaktayız:

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE İŞLİYORUZ?

Sizlerin şirketimizin tüm faaliyetleri dolayısıyla bizlerle otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı ya da elektronik olarak paylaştığınız verileriniz işlenmektedir. Bu hususta şirketimizce 6698 Sayılı KVKK’Nun 5. maddesi ve tüm diğer hükümlerinde sayılan şartlara riayet edilmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
 • Doğru ve güncel şekilde,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde,
 • İşleme amacıyla ölçülü ve sınırlı olarak,
 • Mevzuatta düzenlenen veya işleme amacına uygun süre kadar muhafaza edilerek

işlenmekte, saklanmakta ve saklama süresi sonunda imha edilmektedir.

Bahsettiğimiz yöntemlerle topladığımız kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayalı olarak işlemekteyiz. KVKK’nın ve buna bağlı mevzuatın gerektirdiği veya izin verdiği haller dışında, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi ve yasal sorumlulukların yerine getirilmesi adına toplanan kişisel verilerinizi ise yalnızca sizin bilginiz ve onayınız dahilinde ve KVKK’nın 6. maddesi doğrultusunda işleyebilmekteyiz.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ ŞARTLAR ALTINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIYORUZ?

6698 Sayılı KVKK’nun 8. maddesi uyarınca kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak aynı maddeye göre aşağıdaki hallerin varlığı halinde kişisel veriler; veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de yeterli korumanın bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşte burada yazılı şartlar dahilinde kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı mümkün olabilmektedir.

Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere yapılacak aktarım için 6698 Sayılı KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi, KVKK Kurulunun izninin bulunması, tarafımızın ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı taahhüt etmesi şartlarına riayet edilerek aktarım yapılabilir.

Gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında izah edilen kurallar dahilinde yapılacak bu aktarımlar, verilerinizin işlenmesindeki temel amacın dışına çıkmadan iş süreçlerimizin iyileştirilmesi, işbirliğinin sağlanması, mal ve hizmetlerin daha verimli temin edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi, tarafımızca VERBİS sistemi üzerinden beyan edilen amaçlarla gerçekleştirilebilir.

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK SİZLERİN YASAL HAKLARI NELERDİR?

Şirketimiz bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu ve bu haklarınızı her zaman kullanabileceğinizi belirtmek isteriz:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nın 11. maddesinde “İlgili Kişinin Hakları” başlığı altında düzenlenen ve yukarıda sizlere aktarmış olduğumuz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi aşağıda yer alan adresimize kimliğinizi ispat edici belgeler ile bizzat elden veya tarafımızla daha önce tarafımıza bildirmiş olduğunuz elektronik posta adresinden iletebilir, noter kanalı ile veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Sizlere iletmekte olduğumuz bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. Bununla birlikte, şirketimiz, mevzuatta ve şirket bünyesinde kişisel verilerin işlenme/aktarılma amacına yönelik yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca tarafımıza yapacağınız başvuru ile veri sorumlusu olan şirketimizin veri saklama ve imha politikasına ulaşmanız da mümkündür.

 

VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

Ticari Unvan       :  ANTKA İNŞAAT TARIM SAN. TİC LTD. ŞTİ.

Adres                   :  GÜZELOBA MAH. 2348 SK. A BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO: 1 MURATPAŞA/ ANTALYA

Mersis No           :  0070031336600010

Telefon                :  0 242 349 51 51

Faks                      : 

KEP adresi           :  antka@hs01.kep.tr

İrtibat Kişisi        : Cengiz ÖZDEMİR

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın